Член Комітету зі вшанування пам’яті Блаженного Священномученика Омеляна Ковча Адам Ротфельд висловив співчуття з приводу смерті Блаженнішого Любомира

1 червня 2017 р.

Ваша достойносте,

Шановний Отче Архієпископе,

З великим смутком довідався про смерть Його Достойності Кардинала Любомира Гузара, колишнього керівника Української Греко-католицької церкви.

Відійшов великий священик і мудра людина, яка багато зробила для поєднання наших народів і встановлення близьких добросусідських відносин між Польщею та Україною. У своїх вчинках він був продовжувачем справи своїх історичних попередників, митрополитів Львова, архієпископів — Андрея Шептицького, Йосифа Сліпого та Мирослава Любачівського.

Мав честь і приємність познайомитися з Кардиналом Гузаром у Музеї Майданеку під час урочистостей, приурочених перейменуванню на честь бл. Омеляна Ковча площі у Любліні поблизу колишнього концтабору, у якому мученицькою церквою завершилося життя  того великого душпастиря Української Греко-католицької церкви. Пізніше багаторазово зустрічалися в Уневі, Перемишлянах, Варшаві під час різних релігійних урочистостей та при приватних аудієнціях і бесідах у монастирі Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії.

Покійний назавжди залишиться у моїй пам’яті людиною глибокої віри, непересічного розуму  і доброго серця, перейнятий справами свого народу і в пошуках шляхів до побудови добросусідських відносин з сусідами України.

Прошу прийняти  вислови мого співчуття Українській Греко-католицькій церкві з приводу цієї тяжкої втрати.

Залишаюся у глибокій жалобі,

Адам Даніель Ротфельд, проф. д-р габ., факультет „Artes Liberales” Варшавського університету, 1 червня 2017 року

Його Достойності

Архієпископу Святославу Шевчуку

Главі Української Греко-католицької церкви

До відома:

– Владика Архієписком Венедикт

– о. д-р. Стефан Батрух

– пан Іван Васюник


 

Ekscelencjo,

Wielebny Księże Arcybiskupie,

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Jego Eminencji Kardynała Lubomyra Huzara, byłego zwierzchnika Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej. Odszedł wielki Kapłan i mądry Człowiek, który uczynił wiele dla pojednania między naszymi narodami i dla ustanowienia bliskich dobrosąsiedzkich stosunków między Polską a Ukrainą.

W swoim postępowaniu był kontynuatorem dzieła historycznych poprzedników, metropolitów Lwowa, arcybiskupów – Andrzeja Szeptyckiego, Josyfa Slipyja i Myrosława Lubacziwśkiego. Miałem zaszczyt i przywilej poznać kardynała Huzara w Muzeum na Majdanku w czasie uroczystości nadania imienia bł. Omelana Kowcza rondu w Lublinie w pobliżu byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, w którym ten wielki kapłan Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej męczeńską śmiercią dokonał swego żywota.

Spotykałem się później wielokrotnie ze śp. kardynałem Lubomyrem Huzarem w Uniowie, Przemyślanach i w Warszawie – przy okazji różnych uroczystości religijnych oraz przy sposobności prywatnych audiencji i rozmów w klasztorze Służebnic Bożych. W mojej pamięci pozostanie na zawsze jako człowiek żarliwej wiary, niepospolitego umysłu i dobrego serca, zatroskany o sprawy swego narodu i poszukujący sposobów ułożenia pokojowych stosunków z sąsiadami Ukrainy.

Proszę przyjąć wyrazy mojego współczucia dla Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej z powodu tej wielkiej straty.

Pozostaję z wyrazami głębokiego żalu

Adam Daniel Rotfeld Prof. dr hab., Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski, 1 czerwca 2017 r.

J.E. Abp Światosław Szewczuk Zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej

Do wiadomości:

– Władyka Biskup Wenedykt

– Ks. dr Stefan Batruch

– Pan Iwan Wasiunyk

Опубліковано у Новини. Додати до закладок постійне посилання.

Без коментарів.